Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa (galimą rinktis ir tęstinį mokymą)*

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 2 metai.

Programos kodas – M44071603

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – automobilių elektros įrengimų remontininkas

Pogramos paskirtis – parengti kvalifikuotus automobilių elektros įrengimų remontininkus. Sudaryti galimybes įgyti kompetencijas atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą, montuoti specialią papildomą elektros įrangą.

Mokiniai mokosi metalo technologinių darbų atlikimo, automobilių variklių elektros įrengimų  priežiūros ir taisymo, „Otto“ ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūros ir taisymo, transmisijos, važiuoklės, stabdžių ir elektros įrenginių priežiūros ir taisymo ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Automobilių elektros įrengimų remontininkas turi išmanyti automobilio agregatų, mechanizmų ir sistemų paskirtį, sandarą, veikimą. Diagnozuoti automobilio elektros įrenginių techninę būklę, nustatyti gedimus ir jų priežastis, atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus. Žinoti automobilių elektroninių valdymo sistemų sandarą, veikimą, atlikti jų diagnostikos ir techninės priežiūros darbus. Gebėti naudotis technine literatūra, informacinėmis technologijomis, skaityti automobilių detalių, mazgų darbo ir surinkimo brėžinius, principines ir montažines automobilių elektros įrenginių schemas.

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)*

Meniu