Apie mus

Bendra informacija

VšĮ Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro Pietų Lietuvos filialas, kurį sudaro du skyriai tai, Kurorto profesijų skyrius įsikūręs Druskininkuose ir Verslo ir technologijų skyrius įsikūręs Veisiejuose. Filialo steigėjas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras. Sėkmingai veikianti ir nuolat auganti organizacija prisitaiko prie pokyčių švietimo sistemoje, gilinasi į Pietų Lietuvos darbo rinkos poreikius ir kasmet papildo siūlomų mokytis programų sąrašą naujomis, aktualiomis programomis. Pagrindinė filialo veikla – sudaryti sąlygas visuomenės nariams įgyti naują profesinę kvalifikaciją, tobulinti turimą bei persikvalifikuoti, užtikrinama galimybė mokytis visą gyvenimą.

Visas mokymo procesas suskirstytas į dvi dalis: teorinį ir praktinį mokymą. Teorinis mokymas vyksta gerai įrengtuose filialo skyrių kabinetuose, aprūpintuose reikalinga šiuolaikiška įranga bei metodine mokymo(si) medžiaga. Ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, kuris vyksta ne tik mokymo klasėse, bet ir įmonėse, todėl mokiniai turi galimybę tobulinti įgūdžius realiose darbo vietose. Praktinis mokymas atliekamas Pietų Lietuvos regiono įmonėse, siuvyklose, turizmo bei kelionių agentūrose, viešbučiuose, SPA centruose, ligoninėse, aptarnavimo bei inžinerinės srities bei komercinėse organizacijose. Visi mokiniai puikių ir profesionalių mokytojų dėka, tampa puikiais specialistais ir sėkmingai įsilieja į darbo rinką. Įsidarbinimo rodiklis siekia 97 proc., po baigiamosios praktikos dauguma mokinių pasilieka dirbti.

Strategija

Misija

Plėtoti kokybišką ugdymą ir profesinį mokymą, atsižvelgiant į nuolat kintančius darbo rinkos reikalavimus ir visuomenės poreikius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą.

Vizija

Šiuolaikiška, konkurencinga, visoms socialinėms grupėms atvira įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo, profesinio mokymo  ir profesinės reabilitacijos paslaugas.

Vertybės:

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sąlygoja teikiamų kompleksinių paslaugų tinkamumo užtikrinimą ir plėtojimą, tarptautiškumo vystymą. Profesijos mokytojų veikla grįsta bendradarbiavimu, holistiniu požiūriu į paslaugų vartotoją, padeda jiems sėkmingiau integruotis į darbo rinką, lygiateisiai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Atviras visiems, norintiems mokytis, tobulėti ir augti kartu.

Tobulėjimas. Tobulėjimas padeda užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir drauge sukurti unikalią meistriškumo, profesionalumo, paslaugumo, teigiamų pokyčių kultūrą organizacijoje.

Kūrybiškumas. Darbuotojų iniciatyvumas, atvirumas inovacijų plėtrai, naujoms idėjoms ir tikslingas mokinių savarankiškumo, atsakingumo, pilietiškumo skatinimas.

Filosofija. Pradėk, kur esi. Naudok, ką turi. Daryk, ką gali. Arthur Ashe

Kokybės politika

Kokybės politika sudėtinė strategijos dalis. Pagrindinis kokybės politikos tikslas – vadovaujantis besimokančios organizacijos principais, nuolat tobulinti ugdymo, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, kokybės vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių poreikius bei reikalavimus.

Kokybės politika orientuota į šias sritis:

 1. Ugdymo, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugų turinio atitikimą reikalavimams ir darbo rinkos poreikiams, prieinamumą, teorinio ir praktinio mokymo suderinamumą;
 2. Valdymą, sąlygojantį racionalų ir efektyvų žmogiškojo potencialo panaudojimą, užtikrinantį subalansuotą ir kryptingą MC plėtrą;
 3. MC kultūrą, kuriančią savitą ir saugią mokymo/si aplinką, skatinančią socialinių ryšių ir tarptautiškumo plėtotę;
 4. Infrastruktūrą, užtikrinančią palankias sąlygas ugdyti individualius, profesinius gebėjimus, tenkinti specialiuosius poreikius.

Vadovybė įsipareigoja:

 1. Gerinti ugdymo, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, rengti ir nuolat tobulinti mokymo programas, užtikrinant jų tinkamumą ir aktualumą darbo rinkos poreikiams;
 2. Siekti geresnės vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės, atitinkančios bendrųjų programų, išsilavinimo standartų ir kitus reikalavimus;
 3. Sudaryti sąlygas paslaugų vartotojams įgyti konkurencingas profesines kompetencijas, skatinti mokymosi visą gyvenimą motyvaciją, užtikrinant tarptautinį judumą ir didesnes integracijos į darbo rinką galimybes;
 4. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kompetencijas, didinti profesionalumą, skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę ir sąmoningumą, siekiant aukštesnių veiklos rezultatų;
 5. Užtikrinti tinkamą edukacinę ir saugią darbo aplinką, skirti pakankamus išteklius, diegti naujoves, MC veiklos tikslams pasiekti;
 6. Formuoti įstaigos kultūrą paremtą socialiniu atsakingumu, darnumu, paritetiniais santykiais.
 7. Užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai MC bendruomenei būtų žinomi ir suprantami.

Veiklos planas

Informacija ruošiama

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti įstaigos veiklos skaidrumo ir nešališkumo.

Korupcijos prevencijos dokumentai:

 • Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (informacija ruošiama).
 • 2021-2023 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas (informacija ruošiama).
 • Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, pateikiamas rašytinis prašymas LR STT (informacija ruošiama).
 • Pareigų sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus (informacija ruošiama).

Pranešti apie pažeidimus galima šiais būdais:

 • info@vesk.lt
 • siunčiant pranešimą paštu, adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius, ant voko nurodant žymą “Korupcijos prevencija. Atsakingam subjektui asmeniškai”
 • Paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai karštosios linijos tel. (8 5 ) 266 3333 ar el.p.stt@.lt arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo (informacija ruošiama).

Projektai

Informacija ruošiama

Meniu