Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa (galima rinktis ir tęstinį mokymą)*

Programos trukmė – 1 metai.

Programos kodas – M44061106, T43061203

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M44061106, T43061203 – vidurinis išsilavinimas

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko

Suteikiama kvalifikacija – kompiuterių tinklų derintojas

Programos paskirtis:

 Modulinė kompiuterių tinklų derintojo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkluose ir gebanti dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems kompiuterių tinklų derintojo veiklos procesams: nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių derinimui, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui, kibernetinės saugos taikymui, naujų darbo vietų įrengimui, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai, tinklo duomenų srautų stebėjimui.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika:

 Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip kompiuterių tinklų derintojas informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Kompiuterių tinklų derintojas dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis arba dirba savarankiškai.

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)*

Meniu