Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos trukmė –  0,7 m.

Mokymosi vieta: Vilniaus al. 30, Druskininkai 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) vidurinis ir baigta kvalifikaciją teikianti švietimo programa

T54092201 – programos kodas

Daugiau apie programą: >>>>

Suteikiama kvalifikacija – pedagogo padėjėjas

 Programos paskirtis. Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą pedagogo padėjėją, kuris gebėtų padėti pedagogui organizuoti ugdymo procesą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, savarankiškai teikti individualizuotą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, tobulinti savo profesines kompetencijas.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse ugdymo įstaigose.

Pedagogo padėjėjo tipinės darbo priemonės: priemonės, reikalingos ugdomajai veiklai realizuoti – informacinės ir komunikacinės technologijos, ugdymo priemonės, metodinė medžiaga, elektroninės ugdymui skirtos platformos.

Pedagogo padėjėjo tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, lauke, būdingas individualus ir komandinis darbas; darbas uždarose patalpose (klasėse, kabinetuose ir kt.), atvirose erdvėse (lauke); privalo dėvėti specialius darbo drabužius (jei būtina) ir laikytis darbų saugos reikalavimų, kaip reikalaujama konkrečios veiklos srities.

Pedagogo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais, švietimą, specialųjį ugdymą reglamentuojančiais, vaiko gerovę užtikrinančiais teisės aktais, užtikrina asmens duomenų apsaugą, laikosi pedagogų etikos kodekso normų, pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, vertybių, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.

Pedagogo padėjėjas veiklą atlieka savarankiškai pagal pedagogo pateiktas užduotis.

 

 

Galima rinktis ir tęstinį mokymą (tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka)

Meniu