1. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą sudaro:

1. teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;

2. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas;

3. praktinio mokymo įvertinimas (taikomas tik asmenims, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą, tačiau netaikomas Lietuvos policijos mokyklos, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos mokiniams, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą).

4. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą sudaro klausimai, atitinkantys kvalifikacijos lygį ir testo struktūrą. Kiekvienas testo klausimas, atsižvelgiant į jo sudėtingumą, vertinamas taškais. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo, skirto I ir II lygio kvalifikacijų kompetencijoms įvertinti, bendra taškų suma yra 50 taškų, III lygio kvalifikacijų – 80 taškų, IV ir V lygio kvalifikacijų – 100 taškų testo vertės.

5. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos; laikomas neišlaikytu – jei asmuo surenka mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo neišlaikęs asmuo, jei pageidauja, gali gauti profesinio mokymo teikėjo pažymą apie testo rezultatus, tačiau praktinės dalies (gebėjimų) vertinime jis dalyvauti negali.

6. Praktinio mokymo įvertinimą sudaro kiekvieno kvalifikacijas sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų modulių (išskyrus įvadinius ir baigiamuosius modulius) praktinio mokymo balų vidurkis. Praktinio mokymo įvertinimą atlieka profesinio mokymo teikėjo paskirtas profesijos mokytojas, esant poreikiui, pasitelkiami vertintojai iš atitinkamos srities akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų ir profesinio mokymo teikėjų atstovai. Praktinio mokymo pasiekimai vertinami per visus mokslo metus. Profesijos mokytojo išvestas vidurkis įskaičiuojamas į praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą kaip pridėtinė vertė.

7. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą sudaro praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis. Ji vertinama dešimties balų sistema.

8. 3 punkte numatytų asmenų galutinį praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą sudaro tokios procentinės dalys: 40 procentų praktinio mokymo įvertinimas ir 60 procentų – praktinės dalies (gebėjimų) įvertinimas. Jei asmens, baigusio formaliojo profesinio mokymo programą, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balas yra žemesnis nei 4 balai, laikoma, kad jo galutinis praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra nepatenkinamas. Asmenų, nesimokiusių pagal formaliojo profesinio mokymo programą, galutinį praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą sudaro tik praktinės užduoties vertinimo balas.

Meniu