Profesinė reabilitacija

Profesinės reabilitacijos individualią programą (ciklą) sudaro šios paslaugos:

Profesinių gebėjimų įvertinimas
Tai asmens funkcinio pajėgumo bei psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas ir palyginimas su būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais.
Profesinių gebėjimų įvertinimas yra atliekamas taikant standartizuotas metodikas ir metodus. Atlikus įvertinimą, profesinės reabilitacijos specialistų komanda parengia rekomendacijas dėl:
• galimybių dirbti būsimą darbą;
• dėl prarastų profesinių gebėjimų atkūrimo, esamų, lavinimo bei naujų išugdymo.

Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Šiame etape profesinės reabilitacijos specialistai atlieka motyvacijos dirbti ir mokytis bei asmeninių savybių, būtinų konkrečiai profesijai, analizę. Sudaromos galimybės išbandyti pasirinktą profesiją.
Teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, neįgalieji yra konsultuojami profesinio kryptingumo bei tinkamumo klausimais. Taikomas profesinių gebėjimų praktinis išbandymas. Suteikiama pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į individualias savybes, gebėjimus, interesus, konkrečių profesijų ypatumus, mokymosi bei darbo galimybes.

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas

Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atstatymas bei esamų, tačiau nepakankamų savybių, reikalingų darbui lavinimas, naujų ugdymas socialinio, reabilitacijos, darbo imitavimo bei profesinis mokymas pagal darbo rinkos formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas.

Profesinės reabilitacijos programų sąrašas

Atsiųsti profesinės reabilitacijos programų sąrašą

Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinė reabilitacija – tai neįgaliųjų žmonių integravimas į darbo rinką, padedant jiems įgyti naują profesiją.

Meniu